Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kelko Design

Bijlage 1: Van toepassing op Artikelen/producten

Bijlage 2: Van toepassing op cursussen en workshops (scroll naar beneden)

 

Bijlage 1.

 1. Toepasselijkheid
  1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kelko design, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kelko design worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kelko design ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kelko design.
  Kelko design is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kelko design dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.2. Prijzen/Aanbiedingen
  2.1 Alle aanbiedingen van Kelko design zijn vrijblijvend en Kelko design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.
 2. 3 Bij montage van producten op locatie rekent Kelko design € 0,25ct per kilometer extra aan reiskostenvergoeding tenzij het expliciet erbij vermeld staat op de factuur dat de reiskosten inclusief zijn. Start en eindpunt zal het vestigingsadres zijn van Kelko Design te Midslandstraaat 13  Tilburg.3. Retourzendingen
  3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Kelko design  worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening.
  Uitzondering hierop zijn de artikelen die op bestelling worden gemaakt en van een persoonlijk ontwerp zijn voorzien. Deze kunnen niet worden geretourneerd.

  3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 24 uur melden per e-mail aan Kelko design  onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Kelko design zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

  3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Kelko design zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Kelko design neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

  3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
  • Stuur een e-mail naar info@kelkodesign.nl zodat er een retourafspraak gemaakt kan worden.
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Verstuur de producten terug in luchtkussenenvelop, brievenbusdoos of bij pakketpost in een gewone doos.
  • Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Bij het terugsturen van de volledige bestelling krijgt u het volledige bedrag teruggestort inclusief verzendkosten en exclusief retourkosten.
  • Vermeld uw bank- of girorekeningnummer

  3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.

  3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

  4. Betalingen
  Betalingen  geschieden altijd vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Kelko design. Alle artikelen blijven eigendom van Kelko design  zolang er nog geen betaling heeft plaats gevonden. Na ontvangst van uw betaling neemt Kelko design de bestelling in behandeling.

 3. Levering
  De door Kelko design opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Kelko design worden teruggestort.6. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kelko design verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Tevens is Kelko design eigenaar van alle gemaakte foto’s van producten en mag zij bepalen wat er mee mag gebeuren. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van derden.

  7. Garantie
  De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.
  De artikelen gemaakt door Kelko design zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar en dienen gebruikt te worden onder direct toezicht van een volwassene.

  8. Elektronische communicatie en bewijs
  8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kelko design (dan wel door u ingeschakelde derden), is Kelko design niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Kelko design.

8.2 De administratie van Kelko design geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kelko design geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kelko design gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kelko design  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kelko design  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kelko design vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Kelko design is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Bijlage 2: Algemene voorwaarden voor workshops en cursussen

Kelko design.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kelko design, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Aanmelden workshop/cursus:

Aanmelden voor deelname aan workshops en/of cursussen gaat via email info@kelkodesign.nl en  via de webshop van Kelko Design op www.kelkodesign.nl. De overeenkomst via deze manieren is bindend en wordt als aanmelding gezien. Bij vrijwel iedere cursus geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht.

Wijzigingen

Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt  Kelko design zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website en facebook kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is  Kelko design niet aansprakelijk.
Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd. Voor eventuele vragen hieromtrent kunt u emailen naar info@kelkodesign.nl

 

Betaling

Betalingen vinden in principe plaats op basis van 100% vooruitbetaling . Indien daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt, kan betaling plaatsvinden op basis van een factuur. Voor betaling op basis van een factuur, wordt € 2,50 extra in rekening gebracht. Bedragen en deelnamekosten zijn vrij van BTW.
Cursisten ontvangen een bevestiging van inschrijving zodra bekend is dat een cursus doorgaat. Indien betaling van cursusgeld plaatsvindt op basis van een factuur en uitblijft  en na een herinnering eveneens nog niet voldaan is  is Kelko design gerechtigd om de deelnameplek vrij te geven 21 dagen voor de cursusdatum.
De betaling dient binnen 14 dagen na aanmelding voldaan te zijn.

Is de datum binnen 14 dagen na aanmelding dan dient het cursusgeld binnen 48 uur te zijn bijgeschreven op de rekening van Kelko Design.

Plaatsvervanger

In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen.

Wij stellen het op prijs indien dit uiterlijk 10 dagen van tevoren aan Kelko design wordt meegedeeld. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Annulering

Kelko design behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk 24 uur voor de cursusdag. De cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Kelko design zal het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Kelko design de cursist een alternatief aan.

Indien de cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Kelko design besluiten de cursus te annuleren of te verplaatsen.

Cursisten krijgen hierover tijdig bericht.

Annulering door een cursist dient per email bericht te geschieden. Deze moet gestuurd worden naar info@kelkodesign.nl.

Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus kan de cursus kosteloos worden geannuleerd.

Annuleert u meer dan 14 dagen voor de dagcursusdatum dan krijgt u 100% van de betaalde cursusgelden terug.

Annuleert u binnen 14 t/m 7 dagen voor de datum krijgt u 50% terug van de betaalde cursusgelden terug.

Annuleert u binnen 7 dagen van de datum dan vind er geen restitutie plaats.
Als uitgangspunt houdt Kelko Design de starttijd aan van de dag cursus datum zelf.

 

Verhindering van de cursist
Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data/lokatie of datum. Bij overboeking worden de annulatie gelden (zie annulering) in rekening gebracht.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1:Kelko design is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Kelko design of de annulering van de cursusovereenkomst door Kelko design tenzij aan Kelko design opzet of grove schuld kan worden verweten.
2:Indien Kelko design op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Bankgegevens Kelko design:

Kelko Design

Midslandstraat 13

5045 DK, Tilburg 

IBAN nr: NL 64 RABO 0139007857

Bic: RABONL2U
Kvk nr: 55650074

Algemene voorwaarden zijn op 29-6-2017 voor het laatst aangepast.